गोबांथार अखा हानायनि जाहोनाव जरहातआव दै बाना जायो

गोबांथार अखा हानायनि जाहोनाव जरहातआव दै बाना जायो

जरहात,जुलाइ 9:सनिबाराव गोबांथार अखा हानायनि जाहोनाव जरहात नोगोरनि सरकारि मावख, फरायसालि आरो फरायसालिमा फोराव दै जमा जानानै बाना जायो।

गोबां पाब्लिक आरो प्रायभेत जायगाफोराव सिमा बारनानै खालभार खाथि खाथि बायदिसिना लुनायनि थाखाय सुबुंजों बानायजानाय दै बानाया सोमजिदों होन्ना मिथिनो मोनो।थाराजान आरो महुवाजान मोन्नै दै बोहैलांग्राया टार्मकल, प्लासतिक, बटल आरो कार्टनफोरजों होथेनानै गुबुन गुबुन द्रेन आरो खालभारफोरखौ होथेदों आरो बंगाल,पुकुरि वेस्त, क्लाब रद आरो कुसल नोगोरफोराव सुबुंजों बानायजानाय बाना सोमजिदों।

Top Headlines

No stories found.
Sentinel Assam
www.sentinelassam.com