Begin typing your search above and press return to search.

मोनफ्रोमबो गुबै गुबै लामाफोरखौ 2020 सिम लुजोबगोन: सनवाल

मोनफ्रोमबो गुबै गुबै लामाफोरखौ 2020 सिम लुजोबगोन: सनवाल

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  3 July 2018 10:47 AM GMT

गुवाहाटी,जुलाइ 2: समबाराव आसामनि गिबि मनट्रि सरबानन्द सनवाला मोनफ्रोमबो गुबै गुबै लामाफोरखौ 2020 सि लुफुंजोबगोन होन्नानै फोसावो।

सनवाला नोगोरमानि Public Work Department नि नायबिजिरनाय मेलाव गासैबो मावखनि मावथिफोरखौ मोनफ्रोमबो हादोराव थानाय गुबै गुबै लामा, दालां, फोरखौ बे बोसोरनि अक्तबर आरो एफ्रिल मावफुंजोबनो बिथोन होयो। बिथाङा बुङोदि “टेन्दारनि मोनफ्रोमबो आयेन,DPR, खुंथायनि Approvals बायदि बायदि खामानिफोरा दैज्लां बोथोरावनो फोजोब जोबनांगौ” लोगोसे “जों अक्तबरनिफ्राय एफ्रिलसिम मोनसेबो साननि समखौनो ओरैनो थानो मोन्नाय नङा” होन्नै गिबि मनट्रिया बुङो।

सरकारनि थांखिफोरखौ मावफुंनायाव गोसो होनो थाखाय मोनफ्रोमबो Constituency नि MLA फोरखौ बिथांआ खावलायहरो।

“सुबुंफोरनि लुबैनायबादि लामाफोरखौ मोजाङै लुफुनानै होयोब्लासो बिसायकथिफोराव मोजां फिथाय मनगोन” होन्नानै बिथाङा बुंबावो।

Next Story
Jobs in Assam
Jobs in Rest of NE
Top Headlines
Assam News