सानै सुबुंखौ खानो हायो

सानै सुबुंखौ खानो हायो

गुवाहाटी,जुलाइ 9: बसिस्त पुलिस आरो स्लियुतनि नारकथिस बुरियोआ जयै सं दान्नायाव सानै सुबुंखौ खानो हायो।

सनिबारनि मोनाब्लिआव नोगोरमानि खानाफारायाव थानाय खयनाधरा ओनसोलाव रंगियानि देबजिथ खलिथा आरो गवालपारानि जिथु राभा बिथांमोनखौ खानो हायो। हमजानाय बिथांमोनिफ्राय 1418 बटल गुजुनायनि मुलि जाय मुलिया गुबुन मुलिजों दाजाबदेरनायफोरखौबो मोन्नो हायो।

Top Headlines

No stories found.
Sentinel Assam
www.sentinelassam.com