सिनायनो मोनै गोथै देहा मोनदों

सिनायनो मोनै गोथै देहा मोनदों

गलाघाट,जुलाइ11: मंगलबाराव दिल्लीनिफ्राय दब्रुगर खारग्रा ब्रम्हपुथ्र मेलाव गलाघाट जिल्लानि फुरखाटिं रेलवे स्तेसनाव सिनायनो मोनै 70 बोसोर बैसोनि सासे गोथै हिन्जावनि देहा मोनदों। खौरां मोन्नायबादिब्ला फुरखाटिं रेलवे पुलिसा 70 बोसोर बैसो जानाय हिन्जावनि गोथै सहखौ मोनो आरो थैनाय हिन्जावनि सिनायथिखौ मोन्नाय जायाखै। फुरखाटिं रेलवे पुलिसा संदानगासिनो दं होन्ना मिथिनो मोनो।

Top Headlines

No stories found.
Sentinel Assam
www.sentinelassam.com