हाग्रानि मैदेरा मोन 7 न’फोरखौ सिलिंखार खालामदों

हाग्रानि मैदेरा मोन 7 न’फोरखौ सिलिंखार खालामदों

गरेस्वर,जुलाइ14 बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर रिभेनिय चारकलनि सिङाव थानाय 1 नं सुवागपुर गामियाव बुधबारनि मोनायाव गासै गं 7 न’फोरखौ सिफायनानै सिलिंखार खालामो। खाफाल गोनांदि, जेब्ला सान हाबना खोमसि जाबोनाय लोगो लोगो मैदेरा गामियाव हाबफैयो अब्ला साफ्रोमबो गामियारिफोरा खारनानै जिउ रैखा खालामनो हायो। मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला गासै मा 50-60 सो हाग्रानि मैदेरफोरा भुटान हाजोनिफ्राय आदार आरो दै नागिरनानै गामियाव हाबफैयो।

मैदेरनि हान्जाफोरा फैनानै माइनि आबाद, थालिर बागान, नारिखल, आरो खुसेर आबादफोरखौ खहा खालामनायजों लोगोसे गोबां न’बां सिफायना गालाङो आरो साना सुक्ला, बरनदि दैमानि सेरफांआव जायगा लानानै थाफोयो।

थांनाय सप्तानैनि सिगांनिफ्रायनो हाग्रानि मैदेरफोरा गरेस्वर आरो तामुलपुर रिभेनिउ चारकोलनि सिङाव नाग्रिजुलि ओनसोलनि गोबां गामिफोराव जेंना खालामगासिनो दङ।

Top Headlines

No stories found.
Sentinel Assam
www.sentinelassam.com