Begin typing your search above and press return to search.

IAAF,हिमा दासनि जाफुंसारनाया असमिया हारिनि मुंखौ बुहुमाव गोसार होयो: गिबि मनट्री

IAAF,हिमा दासनि जाफुंसारनाया असमिया हारिनि मुंखौ बुहुमाव गोसार होयो: गिबि मनट्री

Sentinel Digital Desk

नगाव,जुलाइ18: गिबि मनट्रीआ नगाव जिल्लायाव थानाय दिहिंनि नं 3 खानदुलि गामिनि बावैसो सिगां फिनलैंडनि टामपेरेआव जानाय IAAF नि 20 बोसोर हिन्जावसानि सिङाव 400 मिटार खारनाय बादायलायनायाव देरहानानै चेम्पियनचिप मोन्नानै सनानि मेदेल मोनबोनाय हिमा दासनि न'आव थांनानै बिथांनि बिमा जुनालि दास आरो बिफा रन्जित दासजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरजों मंगलबाराव सावरायज्लायो।

गिबि मनट्रीआ हिमा दासनि बिमा बिफाखौ बिथांनि फिसाजोआ बुहुम बादायलायनायाव देरहासार जानो हानायनि थाखाय गामसा, साराय आरो बायदि बायदि बुंनानै मान बावो आरो बरायो। सनवाला बिमा बिफाजों हिमा दासनि देरहासार जानो हानायनि लामाफोरखौ लानानै सावरायज्लायो। हिमा दासनि बिफाया फिसाजो देरहासार जानायाव माखासे जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानांनायफोरनि फारसे गिबि मनट्रीनो मिथिहोयो।

सावरायज्लायनायनि गेजेरजों रनजित दासा गामिनि बिजाब बाख्रि, नामघर आरो गेलेग्रा फोथारखौ जौगाहोनो खावलायो।गिबि मनट्रीआ फिन्नाय बादियै मोनफ्रोमखौबो सरकारनिफ्राय बंनि फार्से नाजागोन होन्ना बुङो आरो नगावनि दिपुटी खमिसनारखौ थाबैनो दासनि खावलायनायनि फार्से सरकारनो प्रपजेल जमा होनो खावलायो। हिमा दासनि बिफाया गिबि मनट्रीनि सिगाङाव सल'गुरिआव थानाय पुलिस आउट पस्टखौ बेखेवफिन्नो खावलायो आरो गिबि मनट्रीआ नगावनि Superintendent of Police खौ गोनां जानाय खामानिफोरखौ मावनो खावलायो।

गिबि मनट्रीआ गोग्गानानै बुङोदि हिमा दासनि देरहासारनाया असमिया हारिनि मुंखौ बुहुमाव गोसार होयो। बिथांआ बुंबावोदि हिमा दासनि जाफुंसारनाया भारतनि लाइमोन हान्जाफोरखौ मिथिहोयोदि- जाफुंसारनाखौ नाजानाय, जिउ मोदोम होसारनाय आरो सिनसियारजोंसो मोन्नो हायो।

भारतनि गाहाय मनट्री नारेन्द्र मदिआबो हिमा दासनि बिमा बिफानो गोजोनग्लायनायखौ मिथिहोहरो आरो बुङोदि बिथांनि जाफुंसारनाया भारतनि आयजो माहारिनि गोहोखौ बुहुमाव दिन्थिफुंबाय।

सनवाला दासनि बिमा बिफाखौ मिथिहोयोदि- आसामनि रानि हिमा दासा हादोरसायाव सफैनाय लोगो लोगो State Level नि हाबाफारि लानानै बरायगोन आरो हिमा दासनो 50 लाख रां होनायजों लोगोसे आसाम हादोरसानि Sports Ambassador निगनायथि होगोन।

रायज्लायनाय समाव MLA रन्जित दास आरो MLA आंगुरलटा देखा बिथांमोनहाबो लोगोसे दंफायोमोन।

Next Story