Begin typing your search above and press return to search.

NRC नि जोबथा फारिलायाव लाक-लाक सुबुंनि मुंफोरा गोमागोन

NRC नि जोबथा फारिलायाव लाक-लाक सुबुंनि मुंफोरा गोमागोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  5 July 2018 8:30 AM GMT

गुवाहाटी,जुलाइ 5: गोबां बायदि बायदि जाहोन्नि थाखाय NRC नि जोबथा फारिलायाव लाक-लाक सुबुंनि मुंफोरा गोमागोन। थाम लाकनिबो बांसिन सुबुंफोरजों लोगोसे बिसोरनि जाथि खुरमाफोरनि मुंफोरा ‘Suspected Citizen’ नि फारिलाइयाव थागोन। मिथिनो मोनदोंदि-1 लाक 79 रोजा 935 सुबुंफोरजों लोगोसे बिसोरनि नखरनि गथ गथायफोरनि मुंफोरा आसामनि Foreigner Tribunals नि मावखआव दं। लोगोसे 1.25 लाक Doubtful Voters आरो बिसोरि उनजोलैफोखौ Election Commission of India आ ‘D’ voters हिसाबै दोन्नायफोराबो NRC नि जोबथा फारिलायाव नुजानाय नङा। बेजों लोब्बा लाखिनानै जौसिन बिजिरसालि आरो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया NRC Authority नो फोरमानबिलाइ होनानै मिथिहोयो।

NRC नि जोबथा फारिलाइ ओंखारनायनि सिगांनो फारफ्रोमखौबो नायनानै मिरु सरकार आरो आसाम सरकारा Security Agencies फोरखौ जाब्होरबथाय जानायनिफ्बराय होबथानो थाखाय साखाफारा जागासिनो दं।

Next Story
Jobs in Assam
Jobs in Rest of NE
Top Headlines
Assam News