ULFA जों सोमोन्दो थानाय सुबुं हमदों

ULFA जों सोमोन्दो थानाय सुबुं हमदों

गुवाहाटी,जुलाइ 5: मंगलबाराव गरचक पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बरागाव निफ्राय ULFA जों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंखौ बनजित दास होन्ना सनायथि मोनो।

पुलिसनि बादिब्ला बनजित दासआ बरागावनि बायदिसिना दोनथुमग्रा नआव हारसिङै मावगासिनो दङमोन। बिथांआ गुबैयै नलबारि जिल्लानि आरिकुचि नि थागिबि। पुलिसा स्रोद सुबुरुन मोन्नानै संदान्नायाव बिथांखौ खानो होयो। बिथांनिफ्राय नोगोद 4.25 लाख रांबो मोन्नो हायो। बिथांआ बावैसो गुवाहाटी नोगोरमानि सासे फालांगिरिनिफ्राय ULFA नि मुं लानानै 5 लाख रां दाबि खालामदेंमोन।बेनि फारसे नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं हेन्ना खौरां मोनो।

Top Headlines

No stories found.
Sentinel Assam
www.sentinelassam.com