World cup 2018, हान्जा लायै हान्जा बिजिरनाय, हान्जा C

World cup 2018, हान्जा लायै हान्जा बिजिरनाय, हान्जा C

1.फ्रांस

इं 1998 माइथायनि Best World Cup देरहासार।

बिसोरो माबोरै Qualify जायो? जोबनायाव गोब्राब जानानै Sweden जों जेनो आरो हादोरावनो Luxembourg जों गेलेनायाव समान-समान जाना बुहुम Cup आव बाहागो मोनो।

जों मा सान्नो हायो? बे सोंनायनि फिन्नाय होनो गोमोथाव आरो गोब्राब। फ्रांसआबो समान-समान जुजिग्रा मोनसे हादोर। स्पेन आरो ब्राजिला जेरै देरहानायखौ मिजिंथियो फ्रांसआबो गोरा आरो गोख्रों

Star आ सोरनि? Pogba आरो Kylian, सानैबो मोजां गेलेगिरि आरो बुहुमनाङैनो मिथिजानाय।

देरहासारनायखौ माबादि नुहरो? फ्रांसा बुहुम कापखौ थारैनो देरहासारनो हागौ। नाथाय Coach खौ गिनो गोनां।

2.पेरु

इं 1970 माइथायाव QuarterFinal आव Best World Cup मोनो।

बिसोरो माबोरै Qualify जायो? खोला आमेरिकानि Qualifying आव गेलेनानै 5th जायगा आवग्रिनो हायो। 36 बोसोरनि उनाव पेरुआ बुहुम काप आव गेलेनो मोनो आरो New Zealand जों गेलेना देरहानो हायो।

जों मा सान्नो हायो? बुंनोथाखाय गोब्राब पेरुखौ रावबो बुहुम काप गेलेनाय नुफेराखै।नाथाय 2015 आरो 2016 आव Copa America याव गोमोथावै बाहागो लादोंमोन।

Star आ सोरनि? Paolo Guerrero आ जेब्ला बुहुम काप जोबगोन अब्ला देरहासारनाय फालिगोन

देरहासारनायखौ माबादि नुहरो? देरहासारनायनि हाबाफारिखौ फालिनो साकाफारा।

3.डेनमार्क

इं 1998 माइथायाव QuarterFinal आव Best World Cup बिमुं मोनो।

बिसोरो माबोरै Qualify जायो? UEFA आव नैथि जायगा मोन्ना Poland आ जेनो। डेनमार्कआ Dublin आव Ireland खौ 5-1 गल होना फेजेनो आरो रासियासिम सफोयो।

जों मा सान्नो हायो? गलेनाया Christian Eriksen नि सायाव सोनारगोन। बेखौ फारफ्रोमबो बोंकनगोन नाथाय Eriksen आबो जोबोद नाजागोन।

Star आ सोरनि? Eriksen आ गोबां गेलेबोबाय आरो Europe नि सासे मोजां गेलेगिरि हिसाबै सिनायथि मोनबाय।

देरहासारनायखौ माबादि नुहरो? Peru आरो Australia खौ फेजेन्नाया बिथांमोनि थांखि।

इं 2016 आव Round of 16 आव Best World Cup बिमुं मोनो।

बिसोरो माबोरै Qualify जायो? ऑस्ट्रेलिया आ फारियै कननै समान समान गेलेनानै गोजोन्नाय मोनाखैमोन नाथाय रासियानि थाखाय Hondura आरो Syria खौ फेजेन्नानै सायकजायो।

जों मा सान्नो हायो? 2010 माइथायनि जोबथा गेलेनायाव दैदेनगिरि

Bert van Marwijk आ बुङोदि ऑस्ट्रेलिया आ गोरों आरो गोख्रों गेलेगिरि गोयामोन बेनिखायनो गासैबो हान्जानि सायाव सोनारगोन।

Star आ सोरनि? सिगांनिफ्रायनो मोजां गेलेबोनाय Aaron Mooy खौ सायखनो हागौ नाथाय Daniel Arzani या आसा खालामना दं।

देरहासारनायखौ माबादि नुहरो? देरहानायनि मिजिंआ खम नाथाय समान समान जायोब्ला ओंखारगोन।

Top Headlines

No stories found.
Sentinel Assam
www.sentinelassam.com