Begin typing your search above and press return to search.

World cup 2018, हान्जा लायै हान्जा बिजिरनाय, हान्जा D

World cup 2018, हान्जा लायै हान्जा बिजिरनाय, हान्जा D

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  16 Jun 2018 12:07 PM GMT

1.अर्जटीना

इं 1978,आरो 1986 माइथायनि Best World Cup देरहासार।

बिसोरो माबोरै Qualify जायो? गोनो गोथोयै, थांनाय बोसोराव Lionel Messi नि गेलेनायनि सम जोबनायाव बिथांआ World Cup आव थानो थाखाय अर्जटीना नो Mat Trick खालामना मुं दोनलाङो। आरो बुहुम कापाव जायगा मोनो।

जों मा सान्नो हायो? गोरलै Defence नि थाखाय हान्जाया गोजोन्नाय गोयै जागोन अब्लाबो हाजासे नाजागोन जुदि Coach Jorge Sanpaoli आ गावनि सिनायथिखौ होनो हागोन।

Star आ सोरनि? Messi आ ओँखारनायाव Cristino Ronaldo आ मोन्नायनि आसा दं।

देरहासारनायखौ माबादि नुहरो? Messi नि नुजाथिनायाव गेलेगिरिफोरखौ गोसो गुदुं खालामगोन आरो हान्जाया देरहानायखौ मिजिंथिगोन।

2. क्रोएशिया

इं 1998 माइथायनि Best World Cup मोनगिरि।

बिसोरो माबोरै Qualify जायो? European नि गेलेनायाव Greece नि हेंथायै देरहासार जाना बुहुम काप आव बाहागो मोनो।

जों मा सान्नो हायो? क्रोएशिया आ मोनसे मुंदांखा गेलेगिरि Zlatko Dalic नि दैदेन्नायाव मोजां गेलेगोन।

Star आ सोरनि? Real Madrid नि Luka Madric आ गेलेनानै गोसो बोनोहायो आरो Star खौबो मोनगोन होन्ना मिजिं दं।

देरहासारनायखौ माबादि नुहरो? क्रोएशिया हान्जाया गेलेनायनिफ्राय ओंखारगोन नाथाय गोरलैयै ओंखारनाय नङा। गोबां हान्जा फोरखौ Round 16 आव जेंना खालामगोन।

3. आइसलैंड

बेनो आइसलैंड नि बुहुम काप गिबि खेबनि थाखाय गेलेनाय।

बिसोरो माबोरै Qualify जायो? European Championship आवबयनिक्रुयबो फिसासिन हादोरा बाहागो लाना थोजासे मोनाखै। आइसलैंडआ दा फिसासिन हादोर जानानैबो बुहुम काप आव बाहागो मोनबाय। बिसोरनि जोबथि गेलेनाया गोमोथावमोन जायनि जाहोनाव बुहुम कापाव बाहागो मोनो।

जों मा सान्नो हायो? फेजेन्नो हायै मोनसे हान्जा।बे समनि जुजिलायग्रा मोनसे हान्जा आरो रावबो सोंकारिनो हाया।

Star आ सोरनि? Evertons Gylfi Sigurdsson आ सासे आइसलैंड नि मुंदांखा गेलेगिरि।

देरहासारनायखौ माबादि नुहरो? Euro 2016 आव जानायबादि बिसोरखौ रावबो बाहेर खालामनो हानाय नङा

4. नाइजीरिया

इं 1994, 1998, 2014 माइथायनि Round of 16 आव Best World Cup मोनगिरि।

बिसोरो माबोरै Qualify जायो? आफ्रिखानिफ्राय रासियानि गेलेनायाव गिबिसिन हान्ना आरो बे हान्जा फोरोंगुरु Gernot Rohr नि दैदेन्नायाव जोबोद गोहो गोनां आरो बिसोरनि बाहागो लानायखौ बुंनो हाया।

जों मा सान्नो हायो? नबेम्बराव Argentina खौ फेजेन्नायनिप्राय मिथिना मोनोदि बिथांमोनहा जोक्रुबनायाव अर जोंनायबादि गोहो दं।

Star आ सोरनि? Nigeria नि John Obi Mikelआ गोबां Experience दं। नाथाय Leicester नि Wilferd Ndidi आ इसे गोनो गोथो खालामनो हागौ।

देरहासारनायखौ माबादि नुहरो? जाजेन्नायनिफ्राय Quarterfinal सिम गोख्रों नुगोन नाथाय देरहानाया बिथांमोनिथाखाय गोब्राब।

Next Story
Jobs in Assam
Jobs in Rest of NE
Top Headlines
Assam News