The Sentinel

Then Vs Now: Here’s What The Cast Of ‘Shaktimaan’ Looks Like 25 Years Later

12 February, 2022
1. Mukesh Khanna: Pandit Gangadhar Vidyadhar Mayadhar Omkarnath Shastri AKA Shaktimaan
2. Vaishnavi Macdonald: Geeta Vishwas
3. Surendra Pal: Tamraj Kilvish
4. Lalit Parimoo: Dr Jaikaal
5. Nawab Shah: Mayor JJ AKA Jai Kumar Janardhan
6. Deepshikha Nagpal: Paroma AKA Sheraali
7. Raju Shrivastav: Durandhar Singh
8. Ashwini Kalsekar: Kaali Billi
9. Urvashi Dholakia: Maansi Sharma
Explore